Lelystad gaat uit van voortzetting groei woningmarkt

12 oktober 2017

Wonig in aanbouw

Lelystad rekent erop dat zij de komende jaren kan blijven profiteren van de groeiende behoefte aan woningen. De markt is gunstig en Lelystad heeft voldoende bouwgrond en bouwlocaties om in de woningbehoefte te voorzien.

Groeiambitie

In de komende jaren (2018 –2021) levert Lelystad volgens de Woningbouwprogrammering jaarlijks 500 woningen af. Lelystad heeft de ambitie om door te groeien naar minimaal 80.000 inwoners.

Bouwlocaties

De woningbouwprogrammering is een uitwerking van het woonbeleid zoals dat is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2016-2020. Hierin staat welke woningen de eerstkomende jaren waar gepland zijn. Alle bestaande en toekomstige woningbouwlocaties zijn door de gemeente beschreven en in kaart gebracht. Per locatie zijn deze met de bijbehorende uitgiftevoorwaarden en verwijzingen naar geldende bestemmingsplannen en welstandseisen e.d. op factsheets bijeengebracht. De factsheets vormen de basis voor gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen over de ontwikkeling van gewenste woningbouw op deze locaties.

Meer informatie over het Woningbouwprogramma
Categorie: Nieuws

Tags: Bouwen