Kavels in Groot Nooten

Groot Nooten

Fase 2: 24 kavels voor woningen in landelijk dorpse bouwstijl

 

Uw droomhuis in Groot Nooten in Warande?

De gemeente geeft opnieuw particuliere bouwkavels uit in Lelystads nieuwste wijk Warande. Warande grenst aan de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. De 24 kavels die worden uitgegeven liggen in het deel Groot Nooten en variëren van 339 m2 tot 925 m2. De kavels zijn onderdeel van 46 kavels in totaal, waarvan er 22 kavels onlangs zijn uitgegeven. Deze zijn allemaal onder optie.

 

INSCHRIJVING GESLOTEN

Vanaf vrijdag 1 december tot vrijdag 15 december 2023 12.00 uur konden geïnteresseerden zich voor de tweede fase van 24 kavels inschrijven. Daarna volgt de loting door de notaris.
Groot Nooten ligt in het gedeelte De Nooten aan de Torenvalktocht, tussen twee parken in: het Elzenpark en het toekomstige Esdoornpark. Deze parkbossen worden met elkaar verbonden via een groene verbindingszone, de Pinksterbloemlaan, met een klimaatadaptief karakter. Dat wil zeggen dat er in de openbare ruimte is gekeken naar oplossingen bij veel regenval en droogte. De groene verbindingszone vormt straks het hart van Groot Nooten. De woningen komen afgewisseld aan het water, de 3 lommerrijke lanen aan de randen van het gebied en enkele in de woonstraten.

Woonsfeer

De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse bouwstijl en bestaat uit woningen, afgedekt met flauwe zadeldaken en forse dakoverstekken en ook zijn versprongen zadeldaken mogelijk. De architectuur is gevarieerd en tijdloos. De woningen worden uitgevoerd in een houten gevelbekleding van horizontale of verticale profielen, in combinatie met neutraal metselwerk en keramische dakpannen. De buurt bestaat qua kleurstelling straks uit twee delen: een parkzone met gevels in groentinten (variërend van lichtgroen tot midden-groen) en een waterzone met woningen in blauwtinten (variërend van lichtblauw tot midden-blauw). De kleuren zijn een knipoog naar bekende landelijke dorpen, zoals Broek in Waterland en Zaandijk.

 

Verder wordt er aan de voorzijde van de woning boven de begane grond/ entree een overkapping of veranda mee-ontworpen. Hierdoor ontstaat er interactie met de openbare ruimte. Voor de bijbehorende bouwwerken (zoals garages of bergingen) geldt dat deze worden mee-ontworpen en voorzien van dezelfde kapvorm als het hoofdgebouw. Ook kunnen bijbehorende bouwwerken plat worden afgedekt en worden voorzien van een vegetatiedak.

 

Tuinmuren aan de lanen, hagen in de woonstraten

Voortuinen van woningen grenzend aan de Wederiklaan en Zilverschoonlaan worden uitgevoerd met een stenen tuinmuur van 60 cm hoog op eigen erf. Voortuinen in de woonstraten en de groene verbindingszone worden ingeplant met bladhoudende hagen van maximaal 60 cm hoog om het groene beeld te versterken.

Overige hekwerken grenzend aan het openbaar gebied bestaan uit een dubbelstaafmathekwerk voorzien van klimopbeplanting. De locatie voor de mini-containers worden mee-ontworpen, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

De kavels

De 24 kavels variëren in grootte en liggen afgewisseld aan de Zilverschoonlaan en aan de Torenvalktocht. Bij de kavels aan het water is onder voorwaarden zelfs een verlaagd terras en steiger mogelijk.

 

Bekijk de woonsfeer van Groot Nooten

 

Procedure van inschrijving

INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK. U kon zich inschrijven vanaf vrijdag 1 december 2023 tot 15 december 2023 uiterlijk 12.00 uur. 

Hieronder leest u de procedure van inschrijving voor de 24 kavels van de 2e fase van Groot Nooten.

 

 • Er kan slechts 1 persoon per huisadres inschrijven. Wordt er wel 2 keer per huisadres ingeschreven, dan geldt alleen de eerste inschrijver.
 • U schrijft zich in bij de notaris met het formulier, uitsluitend via e-mail. Een autoreply als bewijs dat uw e-mail goed is ontvangen zal volgen. Deze autoreply is overigens geen bevestiging dat de inschrijving ook geldig is.
 • Het volledig ingevulde formulier kan uitsluitend rechtsgeldig worden ingestuurd via het e-mailadres: loting@fkjnotaris.nl.
 • Formulieren die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend, niet op de voorgeschreven wijze of onvolledig zijn ingevuld, zijn niet ontvankelijk en kunnen daardoor niet meedoen met de loting. Van uw inschrijving krijgt u van de notaris een ontvangstbevestiging per e-mail. Om mee te kunnen loten dienen zowel het volledig ingevulde formulier en het inschrijfgeld à 300,- uiterlijk 15 december om 12.00 uur te zijn ontvangen.
 • Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen zich inschrijven. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten.
 • Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend. Inschrijvers die voornemens zijn een gezamenlijke huishouding te voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. De gemeente behoudt zich het recht voor een inschrijving ongeldig te verklaren indien niet aan het vorenstaande wordt voldaan.
 • Voor inschrijving is een optiebedrag vastgesteld ter hoogte van € 300,-. Dit bedrag dient vóór de sluiting van de inschrijving (15 december 2023 om 12.00 uur) te zijn overgemaakt aan:
  FKJ Notaris
  NL74 RABO 0112 5326 91
  t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
  o.v.v. optiegeld Groot Nooten 2e fase
 • Bovengenoemd bedrag wordt door de gemeente Lelystad verrekend met de kavelprijs bij afname van een kavel. Bij uitloting wordt het bedrag terugbetaald. Inschrijvingen waarvan het inschrijfgeld niet of te laat is ontvangen, zijn niet ontvankelijk en worden daardoor uitgesloten van loting. Indien inschrijvers op een later tijdstip de bouwkavel teruggeven aan de gemeente, wordt het inschrijfgeld à € 300,- niet terugbetaald en wordt geen vervangende kavel aangeboden.
 • U vermeldt op de voorkeurslijst uw voorkeur(en) voor een kavel door in het vakje achter de betreffende kavel 1e, 2e keuze etc. aan te geven. U kunt zoveel voorkeuren aangeven als er kavels zijn. Minder keuzes aangeven is natuurlijk ook mogelijk.
 • De gemeente verwacht dat alle inschrijvers zich vooraf goed hebben verdiept in de kavels, de bijlagen en voorkeur(en). Na de loting kan niet meer van kavel veranderd of geruild worden.
 • Na het verstrijken van de uiterlijke datum van indienen van het inschrijfformulier met voorkeurslijst zullen alle inschrijvingen op geldigheid gecontroleerd worden door de notaris, waaronder de tijdige en correcte ontvangst van het inschrijfgeld.
 • U verklaart met het doen van een inschrijving zonder enig voorbehoud, onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te stemmen met deze procedure en voorwaarden voor loting.
 • De optie is niet overdraagbaar. Degene die inschrijft, krijgt de optie en moet uiteindelijk de kavel kopen.
 • Als u niet heeft betaald, kunt u niet mee loten. Andersom geldt hetzelfde: als u wel heeft betaald maar de notaris geen volledig ingevuld inschrijfformulier van u heeft ontvangen, loot u evenmin mee. Het is belangrijk dat de naam en het rekeningnummer van het optieformulier overeenkomt met de naam op de bankrekening. De betaling dient dus afkomstig te zijn van een inschrijver.
 • Bent u ingeloot en neemt u de kavel? Dan wordt het bedrag van € 300,- verrekend met de aankoop van de kavel.
 • Bent u ingeloot en geeft u uiteindelijk de kavel terug? Dan verrekenen we de optiekosten niet. Die bent u dan helaas kwijt.
 • Bent u niet ingeloot? Dan ontvangt u hierover een e-mail en krijgt u zo snel mogelijk het optiegeld teruggestort.

Loting

 • De loting is op 18 december 2023 bij het notariskantoor FKJ Notaris.
 • De notaris verzorgt de loting en bepaalt hiermee de volgorde van inschrijving.
 • De gemeente informeert u per e-mail of u bent ingeloot en zo ja, welke kavel aan u is toegewezen. In dit e-mail bericht wordt ook het tijdstip vermeld wanneer het optiegesprek met u plaatsvindt. Dit gesprek vindt online plaats via MS Teams. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de bijlagen behorende bij de kavel en het te volgen proces van reservering tot aan de overdracht bij de notaris. Verder is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 • De kavels waarvoor geen belangstelling is of die later vrijkomen omdat de koopovereenkomst met een optant niet tot stand is gekomen, worden opengesteld voor vrije inschrijving volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Deze kavels worden op groen (te koop) gezet op de kavelkaart. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier, de link hiervan staat rechtsonder op de kavelkaart. De kavelkaart is hier te vinden.

Inschrijven

Uw inschrijving via het inschrijfformulier en de betaling moet vrijdag 15 december 2023 uiterlijk 12.00 uur binnen zijn bij FKJ Notaris Lelystad. Per mail: loting@fkjnotaris.nl.

Optiegeld

Het optiegeld à € 300,- kan worden overgemaakt naar:

FKJ Notaris
NL74 RABO 0112 5326 91
t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
o.v.v. optiegeld Groot Nooten 2e fase

Kavels Groot Nooten fase 2

Bekijk de kavelkaart van Warande online.