Veelgestelde vragen nieuwbouw

Op deze pagina lees je de veelgestelde vragen die met het bouwen van een nieuwe woning te maken hebben en alles wat daar bij komt kijken.

Kavelkaart

 • Alle kavels staan op rood (verkocht) of oranje (onder optie), hoe kan dat?
  Op dat moment zijn er geen kavels beschikbaar. Het heeft dan geen zin om het optieformulier in te vullen, want er is op dat moment geen aanbod.
 • Wanneer komen er weer kavels op groen (te koop)?
  Soms komen er kavels terug, omdat mensen vanwege bepaalde redenen niet verder willen met de kavel. Deze kavel wordt dan weer van oranje (onder optie) naar groen (te koop) gezet op de Kavelkaart. Het is daarom goed de kavelkaart in de gaten te houden. 
 • Wat zijn de regels voor het reserveren van een kavel?
  Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één kavel onder optie worden genomen. Optanten die voornemens zijn een gezamenlijke huishouding te voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. De gemeente behoudt zich het recht voor een inschrijving ongeldig te verklaren, indien niet aan het vorenstaande wordt voldaan.
 • Hoe kan ik een groene kavel reserveren?
  U kunt een groene kavel (te koop) reserveren via dit optieformulier.
 • Komen er in de toekomst weer nieuwe kavels beschikbaar?
  Jazeker! Zodra bekend is, wanneer er nieuwe kavels in verkoop komen, laten we dat weten via de nieuwsbrief en via woneninlelystad.nl. Om goed op de hoogte te blijven, kun je je het beste abonneren op de Nieuwsbrief. Staat er nog niets vermeld op de website of in de nieuwsbrief, dan is er nog geen datum bekend.
 • Hoe kunnen kavels die nieuw in verkoop gaan, worden gereserveerd?
  Dat gaat via inschrijving bij de notaris. Zodra de inschrijfdatum en -procedure bekend is, wordt dit vermeld op woneninlelystad.nl, op de website van de gemeente Lelystad en in de Nieuwsbrief. Staat er nog niets op de website of in de nieuwsbrief dan is er nog geen datum en procedure bekend.
 • Waar geeft de gemeente Lelystad kavels uit om mijn eigen woning te bouwen?
  De gemeente Lelystad geeft alleen in Warande kavels uit voor het bouwen van je eigen huis. Hier vind je alles over de wijk Warande.
 • Waar vind ik al het documentatiemateriaal van Warande?
  Dat kun je via deze link terugvinden, hier staan de plannen, kaartmateriaal en publicaties:
 • Hoe kan het dat een kavel weer groen is, terwijl hij eerst op oranje stond?
  Soms komt het wel eens voor dat er kavels terugkomen, die eerder onder optie (oranje) stonden. Deze zet de gemeente dan weer op beschikbaar op de Kavelkaart. Dit wordt niet vermeld in de Nieuwsbrief, hierin worden alleen nieuw uit te geven kavels vermeld.
 • Kost een optie geld?
  Ja, het definitief maken van een optie kost € 300,-. Wanneer je overgaat tot aankoop van de kavel, verrekenen we deze vergoeding met de koopsom. Wanneer je in de optieperiode afziet van de optie, krijg je het bedrag niet terug.
 • Wanneer betaal ik de optievergoeding?
  Ben je de eerste die reageert op een kavel die te koop is, dan ontvang je op korte termijn een e-mail van één van de medewerkers Kavelverkoop. Hierin is uitgelegd, hoe je de kavel definitief onder optie neemt door het betalen van een optievergoeding. De gemeente Lelystad hanteert een optievergoeding van € 300,- (inclusief BTW) voor het reserveren van een particuliere kavel. Deze vergoeding betaal je binnen tien (10) werkdagen na dagtekening van de e-mail. Na betaling ontvang je een e-mail ter bevestiging en wordt er vervolgens contact met je opgenomen voor het inplannen van een optiegesprek. Indien de optievergoeding van €300,- niet binnen de genoemde termijn is ontvangen, zal de kavel weer worden vrijgegeven.
 • Ik heb een kavel definitief in optie. Wat is het proces?
  De optieperiode duurt 10 maanden. Deze 10 maanden gaan in, zodra de gemeente Lelystad de optievergoeding van € 300,- heeft ontvangen. Verlenging van deze termijn is in beginsel niet mogelijk. Tijdens deze periode neem je de volgende stappen:

  • Financiën regelen
  • Woonwensen uitwerken
  • Architect of (catalogus)bouwer uitzoeken
  • Schetsplan maken
  • Bouwplan indienen
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Tekenen koopovereenkomst
  • Opnemen schouw van de bouwkavel
  • Keuze en afspraak bij notaris
 • Met welke kosten moet ik nog meer rekening houden, wanneer ik mijn eigen huis bouw?
  Behalve de bouwkosten van de woning, krijg je te maken met nog een aantal andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan aansluitkosten op de stadsverwarming en het energienetwerk. Maar ook de legeskosten voor het verlenen van de vergunning en de notariskosten zijn een onderdeel van het proces. Bekijk hier het overzicht van kosten om rekening mee te houden.

Zelf bouwen

 • Ik wil een eigen huis bouwen in Lelystad. Waar krijg ik meer informatie?
  De meeste informatie is te vinden op onze website: woneninlelystad.nl
 • Aan welke richtlijnen moet mijn nieuwe woning voldoen?
  De nieuw te bouwen woning moet voldoen aan het:

  • Beeldregieplan
  • Kavelpaspoort
  • Bestemmingsplan
  • Deze richtlijnen zijn te vinden bij ‘kavelinfo Gemeente’ wanneer je de kavel aanklikt op de Kavelkaart.
 • Wat is een beeldregieplan?
  Een beeldregieplan (of beeldkwaliteitplan) bevat de spelregels/ welstandscriteria voor de beoogde architectuur van de gebouwen. Een welstandsadviseur toetst het ontwerp aan deze spelregels.
 • Wat is een kavelpaspoort?
  Het kavelpaspoort is een tekening met de maten van de kavel waarop staat waar de woning op de kavel gebouwd mag worden. Ook kun je zien waar het voorerfgebied én het achtererfgebied ligt (de voor- en achtertuin). Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor het bouwen van een stallingsgarage, een aanbouw of een berging. Ook zijn de vereiste erfafscheidingen, de plek van de inrit en de minimale maten voor de vereiste parkeerplaatsen op eigen erf aangegeven.
 • Wat is een bestemmingsplan?
  In het bestemmingsplan (of uitwerkingsplan) zijn de functies (bestemmingen) van gronden en bouwwerken vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, wegen en groen mogen komen. Een bestemmingsplan regelt ook de maximale hoogte, minimale afstanden tot de perceelgrenzen en het bebouwingspercentage van bouwwerken. De belangrijkste maten zijn ook opgenomen in het kavelpaspoort. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een verbeelding (plankaart), toelichting en regels. Het bestemmingsplan staat ook op ruimtelijkeplannen.nl. Het bouwplan wordt bij de vergunningsaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan.
 • Ik wil mijn bedrijf bij mijn woning. Kan dat?
  In het bestemmingsplan is opgenomen of een bedrijf aan huis mogelijk is en wat daaronder wordt verstaan; welke bedrijvigheid gewenst is en wat de maximale afmeting mag zijn. Het bestemmingsplan is te vinden via de kavel op de Kavelkaart of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
  Voor een kavel op een bedrijventerrein kun je mailen naar economischezaken@lelystad.nl.

Bouwkavels

 • Hoe zoek ik een architect of bouwbedrijf?
  Ga met je wensen naar diverse architecten en/of bouwbedrijven om een offerte aan te vragen. En maak daarna je keuze.
 • Een schetsplan maken, hoe werkt dat?
  Samen met jouw architect of bouwer maak je een schetsplan. Dit kun je bespreken met onze stedenbouwkundige. Meer hierover staat op lelystad.nl/welstand (onder de knop vooroverleg).
 • Waar dien ik mijn bouwplan in?
  Zodra het bouwplan definitief is, dien je dit in bij de afdeling Welstand van de gemeente Lelystad voor goedkeuring.
 • Is er voor het bouwen van een woning een vergunning nodig?
  Wanneer het bouwplan akkoord is, kan de omgevingsvergunning worden ingediend. De architect of bouwer is op de hoogte van de actuele regelgeving. Je doet dit binnen 6 maanden na ingangsdatum van de optieperiode.
 • Wanneer tekenen we de koopovereenkomst?
  Heb je een goedgekeurd bouwplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning? Mail dan naar wonen@lelystad.nl voor de koopovereenkomst. Deze zal worden opgesteld en naar je worden toegestuurd ter ondertekening. Houd hierbij rekening dat dit enkele weken duurt. Op de koopovereenkomst zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden 2018 van toepassing.
 • Wat is een schouw van de kavel?
  Ongeveer 4 weken voor overdracht van de grond, vindt er een schouwgesprek plaats. Dit kun je inplannen door een mail te sturen naar wonen@lelystad.nl. Bij de schouw van de bouwkavel wordt besproken hoe de kavel wordt opgeleverd door de gemeente.
 • Welke notaris kan ik kiezen?
  Je maakt een afspraak bij een zelf uitgekozen notaris en geeft dit door aan de gemeente. Wij leveren alle stukken bij de notaris aan. Alle notarissen in Lelystad zijn gemachtigd om namens de gemeente te tekenen. Je kunt ook kiezen voor een notaris buiten Lelystad. Houdt er dan wel rekening mee dat dit extra tijd en geld kan kosten vanwege het regelen van een volmacht.
 • Wanneer is de kavel van mij?
  De (juridische) levering van de bouwkavel gebeurt bij de notaris via een notariële (transport) akte. De notaris controleert onder andere of de verschuldigde koopsom en andere gelden zijn overgemaakt. Een afschrift van de akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Daarmee is de eigendomsoverdracht formeel tot stand gekomen.
  Je bent nu eigenaar van de kavel en de bouw kan starten.
 • Vanaf welk moment ga ik Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen?
  Vanaf het moment dat de grond van jou is. De situatie wordt elk jaar gemeten op 1 januari. De waarde wordt gewaardeerd door de taxateur. Op het moment dat de 1e paal de grond in gaat, verandert het object van grond naar ‘woning in aanbouw’. De waarde verandert daardoor ook.
 • Wanneer mag ik gaan bouwen op mijn kavel?
  Je mag de kavel pas bebouwen als de grond in eigendom is. Begin je (of jouw aannemer) toch met de bouw, dan betekent dit dat de grond geroerd is. Hieraan zijn wettelijke fiscale consequenties verbonden. De kavel wordt dan belast met 21% BTW, die bij het notarieel transport van de kavel in rekening worden gebracht. Ook het plaatsen van een bouwbord of hekken is pas toegestaan na notarieel transport.
 • Hoe lang mag ik over de bouw van mijn huis doen?
  Tijdens de optieperiode heeft u 10 maanden de tijd voor het rondkrijgen van de omgevingsvergunning en de financiën. Na het transport bij de notaris dient de bouw binnen één jaar te zijn gestart (palen geheid en de fundamenten gelegd). Binnen 3 jaar na notarieel transport moet het huis gereed zijn.
 • Zijn de kavels al bouwrijp?
  Kavels die kortgeleden in verkoop zijn gekomen, moeten nog bouwrijp worden gemaakt. Tijdens het bouwrijp maken legt de aannemer van de gemeente de riolering aan en coördineert de gemeente de aanleg van het elektriciteitsnetwerk en warmtenetwerk. Ook worden er bouwwegen aangelegd.
 • Ben ik verplicht aansluitkosten voor stadsverwarming te betalen?
  Ja, ook als je zelf energie wilt opwekken, moeten de aansluitkosten van de stadsverwarming worden betaald. Je bent niet verplicht om de warmte daarna af te nemen, maar de aansluiting op de stadsverwarming is wel verplicht. De aansluiting op de stadsverwarming is daarnaast onderdeel van de vergunning. Bij oplevering van de woning wordt deze gecontroleerd of alles volgens vergunning is gebouwd. Hierbij wordt ook de aansluiting op de stadsverwarming meegenomen.
 • Wie voert het sonderingsonderzoek uit?
  Dat doet de koper zelf
 • Mogen kavels gesplitst worden?
  Nee, kavels kunnen niet gesplitst worden. Er kan maar één adres per kavel worden aangevraagd. Het zit momenteel ook niet in de planning om kavels te ontwikkelen waar meerdere woningen op 1 kavel kunnen worden gebouwd.
 • Kan ik met een groep bouwen?
  Lelystad biedt ruimte aan nieuwe woonvormen en flexibel wonen en bouwen.We stimuleren het oprichten van wooncoöperaties, vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en andere inwonerinitiatieven. We faciliteren initiatiefgroepen. We streven naar het minimaal realiseren van 5 CPO of soortgelijke projecten in de periode 2022 – 2025 waarvoor locaties worden aangewezen.

Nieuwbouwprojecten

 • Waar kan ik nieuwbouwprojecten vinden?
  De verkoop van nieuwbouwprojecten verloopt niet via de gemeente. Voor het aanbod kun je kijken op de website woneninlelystad.nl of informeren bij de diverse makelaars in Lelystad.
 • Wat is het verschil tussen projectmatige bouw en zelfbouwen?
  Wanneer je kiest voor een zelfbouwproject, dan koop je de grond van de gemeente en regel je zelf het hele traject vanaf de tekentafel tot aan de feitelijk oplevering van de woning door de aannemer. Je kiest zelf een architect, voert eventueel onderzoeken uit en contracteert een aannemer.
  Bij projectmatige bouw koopt de projectontwikkelaar de grond, maakt de ontwerpen en ontwikkelt de woningen. Vaak worden de woningen verkocht door een makelaar. Je kunt vaak nog wel de woning voor een groot deel naar jouw wensen maken, maar de opties en (on)mogelijkheden bespreek je met de ontwikkelaar/makelaar.
 • Waar kan ik terecht voor een kavel op een bedrijventerrein zoals Oostervaart, Noordersluis of Lelystad Airport Businesspark?
  Dat kan bij het team Ruimtelijk Economisch Beleid via economischezaken@lelystad.nl

Blijf op de hoogte

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief via www.woneninlelystad.nl/nieuws zodat je op de hoogte wordt gehouden over nieuwe kavels en projecten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cluster Wonen via telefoonnummer 14 0320.